PROJEKTY FINANCOVANÉ Z EVROPSKÉ UNIE

Všeobecné informace

Letiště Leoše Janáčka Ostrava je důležitým dopravním uzlem regionu a jeho rozvoj patří k prioritám Moravskoslezského kraje. Vzhledem k poloze v blízkosti hranic s Polskem a Slovenskem má letiště význam i pro sousední regiony a očekává se, že tento bude i po vstupu do Schengenského prostoru nadále růst.

Ostravské letiště se svými ojedinělými technickými parametry (vzletová a přistávací dráha dlouhá 3500 metrů, široká 63 metrů) umožňuje provoz všech současných typů letadel a má statut mezinárodního letiště.

V současné době připravuje provozovatel Letiště Ostrava, a.s. ve spolupráci s Moravskoslezským krajem několik významných projektů, u kterých se předpokládá spolufinancování z fondu ERDF v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, prioritní osa 1 - Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava.

V rámci projektů financovaných z Evropské unie budou na Letišti Leoše Janáčka realizována opatření ke zvýšení odbavovací kapacity a bezpečnosti provozu.

Plánované je vybudování infrastruktury zajišťující rozvoj dalších služeb letiště, výstavba účelových komunikací napojující letiště a sousední průmyslovou zónu na silniční síť a napojení letiště na železniční síť a to včetně železničního terminálu.

Dále se jedná se o druhou etapu odbavovací haly, pořízení strojů a zařízení na odbavování cestujících a letadel, údržbu dráhových systémů, technické prostředky letištního záchranného systému, rozšíření odbavovací plochy pro letadla a výstavbu Bezpečnostního centra.

Mezi projekty předkládané společností Letiště Ostrava, a.s., které důležitou měrou přispějí ke zvýšení kvality a počtu současně odbavených letadel a zvýšení bezpečnosti leteckého provozu patří: Stroje a zařízení I., Stroje a zařízení HZS a Stroje a zařízení II.

V souvislosti s budováním bezpečnostní infrastruktury v návaznosti na požadavky vyplývající ze vstupu do České republiky do Schengenského prostoru, zkvalitňováním opatření v boji proti terorismu a v souladu se schváleným generelem rozvoje letiště je připravována výstavba objektu, ve kterém budou působit spolupracující bezpečnostní složky na letišti včetně služby řízení letového provozu. Projekt Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostní centrum je ve fázi příprav a žadatelem o dotaci bude Moravskoslezský kraj.

Kontakty

Příjemce dotace

Letiště Ostrava, a.s.

Sídlo

Letiště Ostrava,

č.p.401, PSČ 742 51 Mošnov

IČ: 268 27 719

DIČ: CZ 26827719

tel.: +420 597 471 117

fax.: +420 597 471 105

e-mail:

airport@airport-ostrava.cz

 

Projektová kancelář

Ing. Pavel Zonek

tel.: +420 597 471 212

e-mail:

zonek@airport-ostrava.cz

 

Ing. Veronika Bordovská

tel.: +420 597 471 237

e-mail:

bordovska@airport-ostrava.cz

baner EU